مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی توسط تسهیلگر با تجربه ، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان شما را بر اساس مدل تعالی سازمانی مورد نظر تعیین می‌نماید مشاوره خود ارزیابی با یکی از یکی از روش‌های خودارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه‌سازی جایز و روش‌های تلفیفی اجرا می‌شود درفرآیند خودارزیابی ،  تسهیلگر حضور داشته و اعضای تیم خود ارزیابی را راهنمایی می‌نماید

مشاوره خودارزیابی سرآمدی، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان شما را تعیین می‌نماید.

تیم تسهیلگر خودارزیابی ، جهت انجام فرآیند خودارزیابی در سازمان شما مراحل زیر را برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید :

 • سازماندهی تیم خودارزیابی
 • تدوین برنامه زمان‌بندی فرآیند خود ارزیابی تعالی
 • تعیین روش خودارزیابی تعالی سازمانی
 • آموزش خودارزیابی تعالی سازمانی
 • اجرای فرآیند خود ارزیابی تعالی سازمانی
 • اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود
 • برنامه‌ریزی پروژه های بهبود
 • تدوین گزارش خودارزیابی تعالی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل‌ها و جوایز تعالی سازمان زیر توسط تیم ما اجراء می‌شود.

 مزایای مشاوره خودارزیابی 

 • تجربه زیاد تیم مشاوره خودارزیابی از بدو ورود جوایز تعالی سازمانی در ایران
 • تعیین دقیق فرصت‌های بهبود و پروژه های بهبود متناسب با سازمان منتج شده از خود ارزیابی
 • اجرای فرآیند خودارزیابی در کمترین زمان
 • تعیین نقشه سرآمدی

درخواست مشاوره خودارزیابی تعالی با تلفن های زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را ایمیل نمایید .

02188090139