اظهارنامه تعالی


اظهارنامه تعالی ،تصویری از عملکرد واقعی سازمان درحوزه توانمندساز و نتایج در چارچوب صفحات محدود می‌باشد

مدل‌های تعالی


مدل‌های تعالی سازمانی به‌منظور خودارزیابی سازمان‌ها و تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود بکار گرفته می‌شود.

جوایز تعالی


جوایز تعالی با رقابت‌پذیری و ارزیابی سازمان به توازن بین نیازهای ذی نفعان و نتیجه گرایی کمک می‌نماید.

جوايز ايران

  • جوايز تعالي
  • مدل هاي تعالي
  • جوايز مديريت
  • مقالات مرتبط
  • اطلاعات بيشتر ...

گام‌های حضور در جوايز تعالی

ارتباط با پیام خرازیان