مشاور EFQM

مشاوره EFQM

مشاور EFQM به سازمان ها کمک می‌نماید تا بر اساس مدل تعالی سازمانی باتسهیلگری تیم مجرب و متخصص مشاوره مدیریت در مسیر سرآمدی گام بردارند. اکثر جوایز تعالی سازمانی در ایران بر اساس مدل تعالی EFQM طراحی شده است.

مشاور EFQM با تسهیلگری در فرآیند خودارزیابی به سازمان کمک می‌نماید تا در شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود بر اساس منطق ارزیابی و مدل تعالی سازمانی اقدام نماید.

مشاور  EFQM

مشاور EFQM بعنوان تسهیلگر فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان را بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM راهنمایی می‌نماید ، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان در جلسات خود ارزیابی مشخص می‌گردد.
مشاور EFQM ، فرآیند خود ارزیابی را با یکی از روش های خود ارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه سازی جایز و روش های تلفیفی بر مبنای جدیدترین ویرایش مدل تعالی سازمانی ، طرحریزی و اجرا می‌نماید .

مراحل خدمات مشاوره EFQM

 • تعیین ساختار فرآیند خود ارزیابی و سازماندهی تیم
 • انتخاب روش خود ارزیابی با توجه به سطح بلوغ سازمان
 • تهیه برنامه زمان بندی فرآیند خود ارزیابی EFQM
 • برگزاری جلسات آموزش خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی EFQM
 • خود ارزیابی بر مبنای روش خود ارزیابی
 • اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود
 • برنامه‌ریزی پروژه‌های بهبود
 • تدوین گزارش خود ارزیابی EFQM

مزایای خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی

 • تعیین دقیق فرصت های بهبود و پروژه های بهبود متناسب با سازمان
 • مشخص شدن امتیاز سازمان با توجه به خود ارزیایی انجام شده ( امتیاز بین ۰ تا ۱۰۰۰ )
 • تعیین نقشه مسیر تعالی سازمان جهت برنامه ریزی حرکت در مسیر تعالی سازمانی

جهت درخواست مشاور EFQM و تسهیلگری فرآیند خودارزیابی تعالی با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید .
02188090139
kharazianir@gmail.com