مدل تعالی EFQM 2020

EFQM 2020

مدل تعالی EFQM 2020 در 2 آبان 1398 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده است ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش جدید ، 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل را حمایت نموده و از هفت معیار تشکیل‌شده است .

3 محور مدل تعالی EFQM 2020 شامل جهت گیری ، اجرا و نتایج است

7 معیار مدل تعالی EFQM 2020 :

معیار1 : مقصود،چشم‌انداز و استراتژی
معیار2:فرهنگ‌سازمانی و رهبری
معیار 3: مشارکت ذی‌نفعان
معیار4:خلق ارزش پایدار
معیار5: محرک عملکرد و تحول
معیار 6:برداشت‌های ذی‌نفعان
معیار7:نتایج استراتژیک و عملکرد عملیاتی

جهت اطلاع بیشتر در خصوص ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 به لینک EFQM 2020 کلیک نمایید