نظامنامه تعالی سازمانی

نظامنامه تعالی سازمانی

نظامنامه تعالی سازمانی فرآیند خودارزیابی تعالی را به صورت سیستمایتک در سازمان تشریح می‌نماید در این مطلب اهمیت تدوین نظامنامه تعالی توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است.

نظامنامه تعالی سازمانی

جزئیات این سند

رویکرد تعالی سازمانی بر اساس این نظامنامه طرحریزی می‌گردد این سند فرآیند خودارزیابی تعالی سازمانی را با در نظرگیری موارد زیرتشریح می‌نماید.

  • مراحل خودارزیابی
  • وظایف مدیر تعالی و اعضای تعالی
  • تعیین کارگروه‌های تعالی سازمانی
  • وظایف کارگروه‌های تعالی در ارتباط با معیارهای تعالی
  • فرم‌های مرتبط با خودارزیابی تعالی سازمانی

مزایای تدوین نظامنامه تعالی

  • نظامند نمودن فرآیندخودارزیابی تعالی
  • شفاف نمودن وظایف اعضای کارگروه‌ تعالی

در هر سازمانی که در مسیر سرآمدی گام بر می‌دارد باید نظامنامه سرآمدی را تدوین نماید و در صورت تغییر روش خودارزیابی این نظامنامه بازنگری گردد.
به منظور دریافت فایل نظامنامه تعالی سازمانی بر روی دانلود نظامنامه تعالی سازمانی کلیک نمائید.