اسفند ۲۹, ۱۳۹۳

اظهارنامه تعالی

اظهارنامه تعالی ، عملکرد سازمان بر مبنای مدل تعالی انتخاب‌شده را تشریح می‌نماید اظهارنامه تعالی با توجه به مقررات جوایز تعالی در چارچوب کتابچه ای برای سطوح تعالی مدون می‌شود. سازمان‌ها به‌منظور شرکت در فرآیند ارزیابی تعالی باید بر اساس الگوهای تعالی مشخص‌شده،  تمامی فعالیت‌های […]
فروردین ۷, ۱۳۹۴

خودارزیابی تعالی چیست

خودارزیابی تعالی ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی می‌باشد. روش‌های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی عموماً شامل روش پرسشنامه  ، کارگاهی،  پروفرما،  شبیه‌سازی جایزه و روش‌های تلفیقی خودارزیابی می‌باشد
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۴

مزايا خودارزيابی تعالی

سازمان‌های می‌توانند با  اجرای خودارزیابی تعالی (انتخاب روش‌های خودارزیابی) توسط تیم تعالی مشخص‌شده در درون سازمان، از مزایای خودارزیابی تعالی بهره‌مند شوند در فرآیندخودارزیابی EFQM ، سازمان تصویر واقعی خود را ارزیابی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را تعیین می‌نمایند.
آبان ۳, ۱۳۹۸

مدل تعالی EFQM 2020

مدل تعالی EFQM 2020 در 2 آبان 1398 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده است ساختار مدل تعالی سازمانی ویرایش جدید ، 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل را حمایت نموده و از هفت معیار تشکیل‌شده است . 3 محور مدل تعالی EFQM 2020 شامل جهت […]