خودارزیابی تعالی چیست

خودارزیابی تعالی

خودارزیابی تعالی ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی می‌باشد.

روش‌های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی عموماً شامل روش پرسشنامه  ، کارگاهی،  پروفرما،  شبیه‌سازی جایزه و روش‌های تلفیقی خودارزیابی می‌باشد
در فرآیند خود ارزیابی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود به‌صورت نظامند تعیین‌شده و سازمان تصویر واقعی خود را ارزیابی می‌نماید

انواع روش‌های خودارزیابی تعالی سازمانی

خودارزیابی پرسشنامه

در این روش خودارزیابی از پرسشنامه استاندارد یا پرسشنامه اختصاصی استفاده می‌شود.

مزایای رویکرد پرسشنامه

 • سرعت و سهولت به‌کارگیری پرسشنامه
 • مشارکت کارکنان در فرآیند خودارزیابی
 • دریافت بازخوردها از بخش‌ها و سطوح مختلف سازمانی

دانلود پرسشنامه خودارزیابی تعالی

خودارزیابی کارگاهی

خودارزیابی کارگاهی با مشارکت فعال مدیران و اعضا تیم مدیریتی اجراء شده و اعضاء تیم مدیریت مسئول جمع‌آوری داده‌ها و ارائه شواهد جمع‌آوری‌شده در جلسه  می‌باشند.
فرآیند خودارزیابی کارگاهی شامل آموزش، جمع‌آوری داده‌ها، کارگاه امتیازدهی تهیه برنامه‌های بهبود و بازنگری نحوه پیشرفت برنامه‌های اجرایی می‌باشد.

مزایای رویکرد کارگاهی

 • کسب حمایت و تعهد در اجرای مدل تعالی
 • فرصت تیم سازی برای تیم مدیریت
 • تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در جلسات کارگاه با حضور اعضای تیم مدیریت
 • توافق مدیران در الویت بندی برنامه‌های بهبود و برنامه‌های اجرایی بهبودها و احساس مسئولیت آنها.

 خودارزیابی پروفرما

در رویکرد خودارزیابی پروفرما برای هر زیر معیار مدل تعالی در یک صفحه  شامل نکات راهنما (زمینه‌های قابل‌بررسی)  ، نقاط قوت، زمینه‌های قابل‌بهبود، برنامه‌های بهبود و شواهد عینی تشریح می‌شود.

مستندات خودارزیابی توسط تیم هایی در درون سازمان بررسی می‌شود.

مزایای رویکرد پروفرما

 • جمع‌آوری اطلاعات، مستنداتی مبتنی بر واقعیت
 • تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود
 • دقت فرآیند خودارزیابی نزدیک به روش شبیه‌سازی جایزه می‌باشد
 • مشارکت کارکنان در جمع‌آوری اطلاعات

خودارزیابی شبیه‌سازی جایزه

رویکرد شبیه‌سازی جایزه بر مبنای مدرکی با عنوان ” اظهارنامه ” می‌باشد. پس از تهیه اظهارنامه، یک گروه آموزش‌دیده از ارزیابان آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. امتیازدهی در خودارزیابی شبیه‌سازی جایزه بر اساس منطق رادار می‌باشد.

مزایای رویکرد شبیه‌سازی جایزه

 • روشی سریع و مؤثر جهت ارزیابی عملکرد سازمان
 • تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود
 • تعیین امتیاز دقیق سازمان
 • بازدید محل و ارائه گزارش بازخور ارزیابی توسط تیم ارزیاب
 • افزایش مشارکت و ارتباطات سازمانی در طی فرآیند جمع‌آوری اطلاعات
 • مقایسه فرآیندها و نتایج با بهترین‌های صنعت

خودارزیابی تلفیقی

سازمان می‌تواند هر یک از رویکردهای خود ارزیابی تعالی سازمانی را به‌صورت تلفیقی استفاده نمایند نظیر خود ارزیابی پرسشنامه -کارگاهی  و پروفرما – کارگاهی

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری‌شده است.