اظهارنامه تعالی

اظهارنامه تعالی سازمانی

اظهارنامه تعالی ، عملکرد سازمان بر مبنای مدل تعالی انتخاب‌شده را تشریح می‌نماید اظهارنامه تعالی با توجه به مقررات جوایز تعالی در چارچوب کتابچه ای برای سطوح تعالی مدون می‌شود.
سازمان‌ها به‌منظور شرکت در فرآیند ارزیابی تعالی باید بر اساس الگوهای تعالی مشخص‌شده،  تمامی فعالیت‌های انجام‌شده در سازمان خود را از جنبه‌های مختلف مدل تعالی تشریح نمایند.
در برخی از جوایز تعالی ، به اظهارنامه تعالی، خوداظهاری گفته می‌شود.

اهمیت تدوین اظهارنامه 

  • ایجاد تصویر اولیه مناسب در ارزیابان قبل از سایت ویزیت
  • انجام فرآیند خودارزیابی توسط سازمان
  • ایجاد بانک اطلاعاتی از تجارب موفق سازمان

هریک از جوایز تعالی، سطوح تعالی را برای متقاضیان فرآیند ارزیابی مشخص می‌نمایند، نگارش اظهارنامه سرآمدی با توجه سطح تعالی درخواستی سازمان متقاضی مطابق قوانین دبیرخانه جوایز تعالی مشخص می‌شود.

ساختار اظهارنامه 

ساختار محتوی اظهارنامه سرآمدی، نوع فونت و اندازه قلم عناوین اصلی، عناوین فرعی و متن‌ها و جداول، فاصله بین خطوط و حاشیه‌ها ی صفحه مطابق قوانین جایزه مربوطه مشخص می‌شود.

  •  فهرست مطالب
  •   کلیات و معرفی سازمان (شامل: تاریخچه، نمودار سازمانی، خدمات و محصولات اصلی، ارزش‌ها و اهداف اصلی، مشتریان و تأمین‌کنندگان اصلی، همکاری‌های تجاری، شرایط عمومی محیط کسب‌وکار، شرایط محیطی قانونی)
  • تشریح معیارهای مدل و بیان فعالیت‌ها و عملکرد سازمان

سازمان‌های متقاضی جهت حضور در فرایند جوایز تعالی باید، اظهارنامه تعالی را مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند.
ارزیابان قبل از حضور در سازمان، اظهارنامه تعالی را ارزیابی انفرادی نموده و سپس تیم ارزیاب اجماع می‌نماید موارد موردنیاز جهت بازدید مشخص‌شده و در سایت ویزیت توسط ارزیابان بررسی قرار می‌شود.
سازمان متقاضی جوایز تعالی، شواهد مرتبط با اظهارات بیان‌شده در اظهارنامه تعالی را در زمان ارزیابی به ارزیابان ارائه می‌نماید.

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری‌شده است.

انتشار مطلب با ذکر آدرس سایت جوایز ایران www.iranawards.ir بلامانع می‌باشد