جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، برای اولین بار توسط انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت گسترده  سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را اجرا نموده است اولین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در آذرماه 1388 در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران به منتخبین اعطاء شده است .
اهداف جايزه مديريت پروژه :
جايزه ملي مديريت پروژه به منظور محقق نمودن اهداف زير اعطا ميشود:
–    تشويق و ترغيب تيمهاي پروژه براي انجام خودارزيابي و شناخت نقاط قوت و زمينه هاي بهبود
–     حمايت از مديريت پروژه حرفهاي در راه رسيدن به عملكردي متعالي
–     ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان تيمهاي پروژه
–     شناسايي نمونه هاي برتر مديريت پروژه در كشور و معرفي آنها
–     دريافت گزارش بازخور جامع از پروژه، نحوه مديريت و نتايج آن توسط متقاضي

دامنه شمول جایزه ملی مدیریت پروژه ایران :

كليه پروژههاي عمراني صنعتي، زير بنايي، خدماتي و… كه توسط هـر يـك از بخـشهـاي دولتـي، خصوصـي و تعاوني كشور و توسط كاركنان ايراني و تركيبي از كاركنان ايراني و خارجي در داخـل يـا خـارج از كشـور در حال انجام هستند، در صورت محقق نمودن شرايط زير مي توانند متقاضي دريافت اين جايزه باشند
1-     حداقل 50 نفردر پروژه فعاليت نموده باشند
2-    داراي پيمانكاران فرعي مستقل از يكديگردر پروژه مشاركت داشته باشند.
3-     پروژه حداقل داراي مدت زمان قراردادي يكسال باشد
4-     پروژه يا طي حداكثر دو سال قبل از ارسال تقاضانامه به اتمام رسيده باشد يـا در شـرف اتمـام (پيشـرفت فيزيكي آن حداقل 95 درصد) باشد
5-     اطلاعات عمومي پروژه محرمانه نباشد

لازم به ذكر است كه يك شركت يا سازمان نميتواند بيش از دو پروژه را معرفي نمايد. سازمان و تيمهاي پروژه متقاضي شركت در جايزه ملي مديريت پروژه ايران ميتوانند در صورت داشتن شرايط بالا يا تكميل فرمهاي مربوطه و ارائه توضيحات مختصري در مورد پروژه خود، جهت شركت در فرآيند ارزيابي جايزه ملي مديريت پروژه ايران تقاضا نمايند
تاکنون پنج بار جایزه ملی مدیریت پروژه ایران برگزار شده است .

مدل تعالی مدیریت پروژه :

مدلهاي تعالي مدلهايي غيرالزامي هستند كه چارچوبي براي ارزيابي ميزان تعالي سازمانها در به كارگيري بهترين شيوه ها فراهم مي آورند .معروفترين مدلهاي تعالي سازماني در سطح جهان عبارتند از مدل جايزه ديمينگ، مدل جايزه كيفيت مالكوم بالدريج و مدل جايزه كيفيت اروپا (EFQM) مدل تعالي موجود در حوزه پروژه و مديريت پروژه نيز مدل تعالي پروژه (Project Excellence Model) ناميده ميشود كه برمبناي مدل اروپايي تعالي كسب و كار(EFQM) و براي پروژهها طراحي شده است. اين مدل، مبناي جايزه بين المللي مديريت پروژه ميباشد. مدل تعالي پروژه اولين بار توسط انجمن مديريت پروژه آلمان (GPM) و بنا به درخواست انجمن بين المللي مديريت پروژه (IPMA) توسعه يافت .اين مدل براي ارزيابي انواع مختلف پروژهها قابل به كارگيري است. اين مدل از سال 1997 در كشور آلمان مبناي جايزه مديريت پروژه قرار گرفت. اين مدل يك پروژه را با ديدگاهي جامع مورد ارزيابي قرار ميدهد .

مدل تعالي پروژه معيارهاي ارزيابي را به دو دسته اصلي و نه معيار اساسي تقسيم ميكند. اين دو دسته عبارتند از:

1-     توانمندسازهاي مديريت پروژه كه ميزان تعالي رويه اتخاذ شده را مشخص ميكنند.
2-    نتايج پروژه كه ميزان تعالي نتايج كسب شده پروژه را مشخص ميكنند.

بر مبناي مدل تعالي مديريت پروژه (PEM) همه ساله پروژه هاي برتر در سطح ملي و بين المللي ارزيابي و ضمن دريافت گزارش بازخور و نقاط بهبود ، جوايز پروژه هاي برتر را دريافت ميكنند.

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری شده است .