مدل جایزه ملی کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت

مدل جایزه ملی کیفیت ایران ، ابتدا بر مبنای مدل تعالی EFQM در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ تدوین شد و به‌منظور اثربخشی بهتر در فرآیند جایزه  و تأکید ویژه ‌بر کیفیت محصول در سال ۱۳۸۶ مدل نوین و بومی جایزه ملی کیفیت ایران منطبق بر نیازهای کشور و هماهنگ با آخرین ویرایش استاندارد ISO 9004 تدوین شد.

مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران ، از ۷ معیار شامل ۴ معیار توانمند ساز و ۳ معیار نتایج، منطق رادار و هشت اصول تشکیل‌شده است.

مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران (مدل INQA ) برای ارزیابی سازمان‌های خدماتی و تولیدی کاربرد دارد. این مدل جایزه سرآمدی بر پایداربودن موفقیت سازمان تمرکز دارد.

به‌منظور ارزیابی ملی کیفیت ، سازمان‌ها باید خودشان را در حوزه توانمندسازها و نتایج بر مبنای مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران، ارزیابی نمایند و نتایج به‌دست‌آمده را به‌صورت اظهارنامه به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران ارائه نمایند.

معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران در زیر آمده است:

  • معیار ۱ – رهبری و مدیریت
  • معیار ۲– فرآیندها
  • معیار ۳ – منابع
  • معیار ۴– کارکنان
  • معیار ۵– نتایج مشتریان و مصرف‌کنندگان
  • معیار ۶ – نتایج محیط‌زیست و جامعه
  • معیار ۷ – نتایج عملکردی

سطوح جایزه ملی کیفیت ، سازمان‌ها را در دستیابی به درجات توفیق تولید محصول و ارائه خدمات از یکدیگر متمایز می‌کند سطوح این جایزه شامل تندیس جایزه ملی کیفیت ایران (تندیس رزین، تندیس سیمین، تندیس برنزین)، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و گواهی اهتمام به کیفیت است.

سازمان هایی که در سطوح فوق در جایزه ملی کیفیت انتخاب‌شده‌اند در روز ملی کیفیت درآبان ماه هرسال معرفی می‌شوند.

در سال 1402 مدل کیفیت جهان اسلام مبنای ارزیابی جایزه ملی کیفیت قرار گرفته است .

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری‌شده است.