جایزه ملی کیفیت ایران

جایزه ملی کیفیت

مدل جایزه ملی کیفیت ایران ، ابتدا بر مبنای مدل تعالی EFQM  بنا نهاده شده و سپس به‌منظور اثربخشی بهتر در فرآیند جایزه  و تأکید ویژه ‌بر کیفیت محصول در سال ۱۳۸۶ مدل  بومی  جایزه ملی کیفیت متناسب با نیاز کشور تدوین شد

جایزه ملی کیفیت ایران ، به عنوان انگیزهای برای سازمان های خصوصی و دولتی، با هدف خلق مسیری که سازمان‌ها خود به خود به سمت ارتقاء کیفیت روی آورند ابتدا در سال1381 مطرح شد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد ، طرح جایزه ملی کیفیت ایران توسط ریاست وقت سازمان استاندارد ایران (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ) به شورای عالی استاندارد ارائه شد و در تاریخ 15/3/1381 در یکصد و دومین جلسه این شورا، تشکیل جایزه ملی کیفیت تصویب و جهت اجرا به مؤسسه استاندارد ابلاغ گردید.

طی بررسی های انجام شده در این زمینه، مدل بنیاد کیفیت اروپا EFQM به عنوان مدل جایزه ملی کیفیت ایران انتخاب و مقررشد که مراسم اعطای آن در روز18 آبان که توسط شورای عالی فرهنگ عمومی به عنوان روزملی کیفیت نامگذاری و در تقویم رسمی کشور درج گردیده برگزار گردد.

با تدوین مدل جایزه ملی کیفیت ایران ، شورای سیاست­گذاری جایزه متشکل از نمایندگان شورای عالی استاندارد و نیز کارشناسان و نمایندگان تشکلهای تخصصی، در اولین جلسه خود در تاریخ 15/5/1382، مدل و مستندات ارائه شده از سوی کمیته فنی را تصویب و در همان سال، اولین دوره جایزه ملی کیفیت برگزارشد.

اعطای جایزه ملی کیفیت ایران ، در چهارسال اول برمبنای مدلEFQM بوده است برای اثربخشی بهتردر مدل ارزیابی و توجه ویژه به ابعاد کیفیتی محصول و بومی سازی مدل تعالی سازمانی ، در سال 1387 ، مدل جدید جایزه ملی کیفیت به نام مدل جایزه ملی کیفیت ایران INQA به تصویب کمیته فنی و شورای سیاستگذاری جایزه رسید و اجرایی گردید.

هر ساله در روز ملی کیفیت 18 آبان ، نتایج ارزیابی سازمان هایی که در فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران حاضر می‌شوند اعلام می گردد تاکنون یازده دوره جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شده است .

جایزه ملی کیفیت ایران INQA ، توسط دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی در ایران راه اندازی شده است .

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری شده است .