مدل جایزه ملی تعالی سازمانی

الگوی تعالی سازمانی برای جایزه ملی تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی EFQM تدوین‌شده و به‌صورت دوره ای توسط جایزه ملی تعالی سازمانی موردبازنگری قرار می‌گیرد.
مدل جایزه ملی تعالی سازمانی از ۵ معیار توانمندساز و ۴ معیار نتایج، ۸ مفهوم بنیادین و منطق ارزیابی تشکیل‌شده است.

مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ، الگوی تعالی ویرایش ۹۳ است که تدوین این الگوی تعالی بر مبنای ویرایش‌های قبلی الگوی تعالی جایزه ملی تعالی سازمانی و مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 تدوین‌شده است.
مدل جایزه ملی تعالی سازمانی از ۸ مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی تشکیل‌شده است.

 • ارزش افزایی برای مشتریان
 • پایداری نتایج برجسته
 • توسعه قابلیت‌های سازمانی
 • خلق آینده ای پایدار
 • رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی
 • مدیریت با چابکی
 • موفقیت از طریق استعداد کارکنان
 • هدایت خلاقیت و نوآوری

مدل جایزه ملی تعالی سازمانی از ۹ معیار شامل ۵ معیار توانمندساز و ۴ معیار نتایج تشکیل‌شده است. برای هر یک از زیر معیارهای الگوی تعالی سازمانی خطوط راهنمایی مشخص‌شده است.

 • معیار ۱ – رهبری
 • معیار ۲– استراتژی
 • معیار ۳– کارکنان
 • معیار ۴شراکت‌ها و منابع
 • معیار ۵ – فرآیندها، محصولات و خدمات
 • معیار ۶ – نتایج مشتری
 • معیار ۷ – نتایج کارکنان
 • معیار ۸ – نتایج جامعه
 • معیار ۹ – نتایج کلیدی

مجموع امتیاز توانمندسازها ۵۰۰ و مجموع امتیاز نتایج ۵۰۰ از امتیاز کل ۱۰۰۰ است.

سازمان هایی که در مسیر سرآمدی گام بر می‌دارند بر مبنای الگوی تعالی سازمانی خود را ارزیابی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را مشخص می‌نمایند. برنامه‌های بهبود متناسب با فرصت‌های بهبود در سازمان شناسایی‌شده و اقدامات لازم جهت اجرای برنامه‌های بهبود توسط سازمان صورت می‌گیرد.

سازما ن های متقاضی برای فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی می‌توانند دریکی ازسطوح تعالی شامل گواهینامه تعهد به تعالی، گواهینامه تقدیرنامه برای تعالی و تندیس شرکت نمایند. در هر یک از سطوح تعالی شرایطی برای دستیابی به آن سطح تعیین‌شده است.

این مطلب توسط سایت جوایز ایران گردآوری‌شده است.