جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

جایزه ملی کیفیت غذا دارو

جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران ، با توجه به مصوبات یکصد و چهارمین جلسه شورایعالی استاندارد، درخصوص برگزاری جوایز کیفیت در دستگاه‌های اجرایی ، جلسه‌ای با حضور هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در روز 18 اسفند ماه سال 1388 برگزار گردید.

در این جلسه به منظور مقابله با رقابت‌های ناسالم در عرضه داروهای انسانی (نظیر جوایز نقدی و… ) و تبدیل رقابت‌های کمی در صنایع داروسازی به رقابت‌های کیفی و ایجاد بسترهای توانمندسازی این صنایع و صنایع همگن، برای نخستین بار جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران مطرح گردید.

با توجه به تجربیات موفق سایر جوایز تعالی سازمانی در ایران ، جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران در تاریخ 15 فروردین 1389 در قالب یک تفاهم 3 ساله با قابلیت تمدید فی مابین معاونت غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، ایجاد و برگزاری 3 دوره نخست این جایزه به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، واگذار گردید.

بر اساس جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران ، پس از تشکیل دبیرخانه جایزه و دفتر امور اجرایی ، ویرایش نخست اساسنامه جایزه در ابتدای خرداد 1389 تنظیم گردید و ویرایش‌های دوم و سوم اساسنامه جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران در تیر 1389 نهایی گردید .

بر اساس مفاد این تفاهم نامه، شکل دهی به ستادهای اجرایی ،برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی ها و مهم تر از همه تاسیس دبیرخانه جایزه و دفتراجرایی از جمله وظایف سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران قلمداد گردید.

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی پس ازتشکیل دبیرخانه جایزه و دفتر امور اجرایی و نیز شناسایی  افراد متخصص در هریک از بخش‌ها، کار تدوین اساسنامه جایزه آغاز و در ابتدای خرداد ماه سال 1389 ویرایش نخست اساسنامه را تقدیم معاونت وقت غذا ودارو نمود.

پس از انجام بررسی های لازم ، ویرایش دوم و سوم اساسنامه تدوین شد و در تاریخ 13 مرداد 1389 در اولین جلسه شورای سیاستگذاری ، اساسنامه جایزه با انجام اصلاحاتی ، ویرایش نهایی شد و  به تصویب اعضاء رسید.

در دومین جلسه شورای سیاست گذاری که در تاریخ 10اسفند 1389 ، نام جایزه به «جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران» تغییر یافت.

تاکنون 5 دوره  این جایزه با موفقیت برگزار شده و با اتمام مهلت تفاهم نامه اول فی مابین سازمان غذا و دارو وسندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ، تفاهم‌نامه دومی در تابستان سال 1391 مابین 2طرف منعقد شد.

 جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران  

براساس مفاد اساسنامه جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران ، این جایزه ، یک جایزه علمی و در سطح  کشوری است که پس از ارزیابی های دقیق سازمان‌های متقاضی بر اساس مدل ملی ارزیابی کیفیت در سطوح اهتمام به کیفیت و اشتهار به کیفیت (در 5 سطح یک تا پنج ستاره ) ، به سازمان‌های حایز شرایط و امتیازات لازم، اعطاء خواهد شد.

تمامی سازمان‌ها و بنگاه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که در زمینه‌های تحت نظارت سازمان غذا ودارو (نظیر غذایی ،آشامیدنی ، دارویی، بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی )فعالیت می‌نمایند، اعم از تولید کننده محصول نهایی یا مواد اولیه ، خدماتی و توزیعی با مالکیت  دولتی، عمومی و یا خصوصی می‌توانند در فرآیند این جایزه حاضر شوند .