جایزه تعالی منابع انسانی

جایزه تعالی منابع انسانی

جایزه تعالی منابع انسانی ، توسط انجمن منابع انسانی ایران در سال 1387 راه اندازی شده است سازمان های پیشرو هر ساله بر مبنای مدل تعالی منابع انسانی می‌توانند در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی حضور یابند .
مدل تعالي منابع انسانی با بهره‌گيری از مدل هاي تعالي سازمانی ، به همت انجمن مديريت منابع انسانی ايران و با همكاری و تلاش جمعي از انديشمندان اين حوزه در طول چند سال تحقيق و كار مداوم طراحي و اجرا شده است .

اين مدل يك چارچوب جامع مبتني بر مجموعه اي از ارزش‌های محوری ، معيارها و شاخص‌ها در حوزه منابع انسانی سازمان است كه به مديران منابع سازماني كمك می‌نماید با ارزيابی مستمر فعاليت‌ها ، فرآيند و نتايج منابع انساني سازمان نقاط قوت و فرصت‌ها را شناسايی و برای بهبود آن‌ها و رسيدن به سازمان يادگيرنده و توسعه يافته برنامه ريزی نمايند.

مدل تعالی منابع انسانی از 9 معیار بشرح زیر تشکیل شده است .
اولين دوره جايزه تعالی منابع انسانی از نيمه سال 1387 آغاز شد و متقاضيان براي سطح نشان تقدير نامه و گواهينامه در این فرآیند حاضر شدند .
در اولین دور جایزه تعالی منابع انسانی 20 سازمان كتباً اعلام آمادگي نمودند كه در نهايت 8 سازمان با ارسال اظهارنامه در اين فرايند حضور يافتند
ششمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی با رقابت 33 سازمان پیشرو در حوزه منابع انسانی توسط انجمن منابع انسانی برگزار شد .

این مطلب توسط سایت جوایز ایران تهیه شده است .