دی ۱۲, ۱۳۹۳
تعالی سازمانی

جایزه ملی تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی و جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی از سال 1382 توسط موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی راه اندازی شد  بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۳
جایزه ملی کیفیت

جایزه ملی کیفیت ایران

مدل جایزه ملی کیفیت ایران ، ابتدا بر مبنای مدل تعالی EFQM  بنا نهاده شده و سپس به‌منظور اثربخشی بهتر در فرآیند جایزه  و تأکید ویژه ‌بر کیفیت محصول در سال ۱۳۸۶ مدل  بومی  جایزه ملی کیفیت متناسب با نیاز کشور تدوین شد