فروردین ۷, ۱۳۹۴
خودارزیابی تعالی

خودارزیابی تعالی چیست

خودارزیابی تعالی ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی می‌باشد. روش‌های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی عموماً شامل روش پرسشنامه  ، کارگاهی،  پروفرما،  شبیه‌سازی جایزه و روش‌های تلفیقی خودارزیابی می‌باشد
اسفند ۲۹, ۱۳۹۳
اظهارنامه تعالی سازمانی

اظهارنامه تعالی

اظهارنامه تعالی ، عملکرد سازمان بر مبنای مدل تعالی انتخاب‌شده را تشریح می‌نماید اظهارنامه تعالی با توجه به مقررات جوایز تعالی در چارچوب کتابچه ای برای سطوح تعالی مدون می‌شود. سازمان‌ها به‌منظور شرکت در فرآیند ارزیابی تعالی باید بر اساس الگوهای تعالی مشخص‌شده،  تمامی فعالیت‌های […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
جایزه ملی کیفیت

مدل جایزه ملی کیفیت ایران

مدل جایزه ملی کیفیت ایران ، ابتدا بر مبنای مدل تعالی EFQM در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ تدوین شد و به‌منظور اثربخشی بهتر در فرآیند جایزه  و تأکید ویژه ‌بر کیفیت محصول در سال ۱۳۸۶ مدل نوین و بومی جایزه ملی کیفیت ایران منطبق بر […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۳

مدل جایزه ملی تعالی سازمانی

الگوی تعالی سازمانی برای جایزه ملی تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی EFQM تدوین‌شده و به‌صورت دوره ای توسط جایزه ملی تعالی سازمانی موردبازنگری قرار می‌گیرد.